شرق را از خود برد تقلید غرب

باید این اقوام را تنقید غرب

قوت مغرب نه از چنگ و رباب

نی ز رقص دختران بی حجاب

نی ز سحر دختران لاله رو

نی ز عریان ساق و نی از قطع مو

محکمی او را نه از "لا دینی"است

نی فروغش از خط "لاتینی" است

قوت از طرز کلاه و جامه نیست

مانع از علم و ادب عمامه نیست

قوت افرنگ از علم و فن است

از همین آتش چراغش روشن است

علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ

علم میباید نه ملبوس فرنگ

اندر این ره جز نگه مطلوب نیست

این کله یا آن کله مطلوب نیست

فکر چالاکی اگر داری بس است

طبع ادراکی اگر داری بس است